[scroll down for english]

VISUALIΖING SOUND

Έρευνα πάνω στους τρόπους με τους οποίους αντιλαμβανόμαστε και εκφράζουμε την κίνηση και τον ήχο

 

Δύο φυσικά δεδομένα εξετάζονται σε αυτό το εργαστήριο.

- Το πρώτο είναι πως ο ήχος είναι στην πραγματικότητα μια δόνηση (ταλάντωση) και τα ηχητικά κύματα χαρακτηρίζονται ως μηχανικά κύματα που μεταφέρουν μηχανική ενέργεια.

Δεν υπάρχει ήχος αν δεν υπάρχει κίνηση.

- Το δεύτερο είναι πως ο χρόνος δεν υπάρχει στη φύση, δεν τον συναντάμε στο σύμπαν. Ο χρόνος είναι μία ανθρώπινη επινόηση που μας χρησιμεύει στη μέτρηση της κίνησης των ουράνιων σωμάτων.

 

Εστιάζοντας σε αυτά τα δεδομένα και το ξύπνημα της αφής, ερευνούμε τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους μπορούμε να αντιληφθούμε, να οργανώσουμε και να παίξουμε μουσική με το σώμα μας. Αυτή η συνειδητότητα αναπτύσσει τη μουσικότητα μας και επομένως την πρόθεσή μας να οργανώσουμε ήχους και κινήσεις προς αυτήν την κατεύθυνση.

 

Το εργαστήριο αναπτύσσεται σε δύο κύριες κατευθύνσεις:

 

Ø Το σώμα ως μέσο, αποτελεί το πρωτογενές όργανο μουσικής έκφρασης. Η φωνή, τα χτυπήματα και η κίνηση δημιουργούν τον σκελετό της μουσικής φόρμας και αποδεικνύονται η πιο αποτελεσματική μέθοδος εκμάθησης της μουσικής και ανάπτυξης της ρυθμικής αντίληψης. Το εργαστήριο μεθοδεύει τους τρόπους και τις πρακτικές με τους οποίους το σώμα είναι σε θέση να παράγει ήχο και αναπτύσσει την ικανότητά του να δρα σαν κρουστικό και μελωδικό όργανο.

 

Ø Στη συνέχεια εξετάζουμε τη σχέση μεταξύ ήχου και κίνησης. Οι ιδιότητες του ήχου, οι οποίες απορρέουν από τα φυσικά χαρακτηριστικά του και αντικατοπτρίζονται στην κυματομορφή του, είναι οι ίδιες με τις ιδιότητες κίνησης. Κάνοντας συνειδητό παιχνίδι μεταξύ αυτών των δύο ερμηνευτικών εργαλείων, αναπτύσσουμε την ικανότητά μας να δημιουργούμε ηχητικά τοπία μέσα από το κινούμενο σώμα και να μεταφράζουμε τα ακουστικά ερεθίσματα σε κίνηση.

Οι συμμετέχοντες είναι σε θέση να εμπιστευτούν και να διαμορφώσουν τον ήχο του σώματός τους, να εξελίξουν τη μουσική και κιναισθητική τους αντίληψη, να αφυπνίσουν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους και να αναπτύξουν την εξωλεκτική επικοινωνία μέσα στη ομάδα.

Το VISUALISING SOUND είναι αποτέλεσμα έρευνας που διεξάγει η χορογράφος Γιώτα Πεκλάρη από το 2012, και στοχεύει στην ευαισθητοποίηση της αντίληψης του σώματος ενώ μαθαίνει να μοιράζεται τη μουσική και το χορό. 

 

Έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του INTERNATIONAL BODY MUSIC FESTIVAL στο Πανεπιστήμιο Berkeley (Καλιφόρνια) και στο Çıplak Ayaklar Studio (Κων/πολη), στο Spinnerrei (Λειψία), το PLAYGROUND for the arts σε συνεργασία με τη χορογράφο Σοφία Μαυραγάνη και στο Flamenco Festival tanzhaus.nrw (Dusseldorf).

Από το 2018, συμπεριλαμβάνεται στις Εκπαιδευτικές & Κοινωνικές Δράσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

VISUALIΖING SOUND

study on the ways we perceive and shape sound and movement

 

Two facts of nature are in discussion in this workshop.

The first one is that sound is actually a vibration (oscillation) and sound waves are characterized as mechanical waves that carry mechanical energy. There can be no sound if there is no movement. The second one is that time has never existed as a fundamental quality of nature. Time is a human construct - a phantom - and all we are doing with it, is measuring space.

 

Focusing on these facts and our sense of touch, we explore different ways we can perceive, organise and shape music through our bodies. Consciousness of this functionality develops our musicality and therefore our intention to organize sounds and movements in this direction.

 

The workshop develops in two main directions:

 

Ø  Our body is our primary musical instrument. The voice, the hits and movement create the skeleton of the music form and are proven to be the most effective method of learning music and developing our rhythmic perception. The workshop methodizes the ways in which the body is able to produce sound and develops its ability to act as a percussive and melodic instrument.

 

Ø  Then we explore the relationship between sound and movement. Sound qualities, which stem from its physical characteristics and are reflected in the waveform, are the same with movement qualities. Making conscious play between these two interpretive tools (sound and movement), we develop our ability to create soundscapes via the moving body, to translate acoustic stimuli into motion and vice versa, to enhance our musicality and explore the ways we can communicate.

 

VISUALIZING SOUND aims to empower body awareness while sharing, learning and performing music and dance. Participants are able to trust and shape the sound of their bodies, develop their musical and kinesthetic perception, awaken their creativity and imagination and develop non-verbal communication.

 

 

The workshop is based on an idea that Yiota Peklari has been developing since 2012.

It has been held at Çıplak Ayaklar Studio (Istanbul) during the 5th IBMF, at Berkeley University (San Francisco) during the 6th IBMF, at Body Music Week in the Balkan Area (Kastoria/Greece), at Spinnerei (Leipzig/Germany) for the exhibition Ausstellug Stray, at PLAYGROUND for the arts (Athens) for the IBMF MiniFest 2017 and at Flamenco Festival tanzhaus.nrw (Dusseldorf).

Since 2018, it is included in the Educational & Social Programs of the Greek National Opera.